• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2023 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekunka środowiskowa

 

 

Opiekunka środowiskowa

 

 

okres nauki — 1 rok w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,
 • sprawowania opieki nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
 • domy pogodnej starości,
 • środowisko domowe podopiecznych,
 • domy dla przewlekle chorych,
 • domy samotnej matki,
 • domy pomocy społecznej,
 • świetlice środowiskowe,
 • dziennych domach opieki,
 • domach rencisty,
 • środowiskach domowych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii,
 • wybrane zagadnienia z socjologii,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • organizacja opieki środowiskowej,
 • język migowy,
 • język obcy zawodowy w pomocy społecznej,
 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • aktywizacja osoby podopiecznego,
 • trening umiejętności społecznych.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I  80 godzin, semestr II  80 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.05 – Świadczenie usług opiekuńczych (odbywa się po zakończeniu nauki)

Technik usług kosmetycznych

 

 

Technik usług kosmetycznych

 

 

okres nauki — 2 lata w systemie dziennym lub zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • salonach SPA,
 • gabinetach pielęgnacji dłoni i stóp,
 • własnych gabinetach kosmetycznych,
 • firmach kosmetycznych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy kosmetyki,
 • wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej,
 • zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • organizacja pracy w salonie kosmetycznym,
 • teoretyczne podstawy makijażu,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy,
 • wykonywanie makijażu twarzy,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp,
 • wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia,
 • język obcy zawodowy,
 • podstawy przedsiębiorczości*.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III lub IV  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

FRK.04. – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (odbywa się po zakończeniu nauki)

 

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Technik BHP

 

 

okres nauki — 1,5 roku w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • oceniać i kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy zakładzie pracy,
 • prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i prawa pracy,
 • sporządzać stosowną dokumentacje,
 • analizować i oceniać ryzyko zawodowe,
 • ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • oceniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w środowisku pracy,
 • tworzyć plany naprawcze i formułować wnioski profilaktyczne,
 • przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Urzędzie Dozoru Technicznego,
 • firmach szkoleniowych,
 • służbach bhp w zakładach pracy, placówkach, organizacjach.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy prawa pracy,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • ergonomia w procesie pracy,
 • zagrożenia w środowisku pracy,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podstawy przedsiębiorczości*.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbywa się pod koniec III semestru.

 

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

okres nauki 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • środowisku domowym osoby niepełnosprawnej,
 • instytucjach społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo leczniczych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • umiejętności opiekuńcze
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,
 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • elementy anatomii i patologii człowieka,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • BHP.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I 70 godzin, semestr II 70 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (odbywa się po zakończeniu nauki)

Pracownia kształcenia w zawodzie: Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekunka dziecięca

 

 

Opiekunka dziecięca

 

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychosomatyczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • ośrodkach zajmujących się opieką nad dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi,
 • w charakterze niani.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • pielęgnacja i wychowanie dziecka,
 • opieka nad dzieckiem,
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia,
 • język migowy,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr III 70 godzin, semestr IV  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.04 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (odbywa się po zakończeniu nauki)

f t g m