• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronach brak narzędzi kontaktowych np. formularzy, wideotłumacza języka migowego. Nie spełniona jest też dostępność w zakresie multimediów. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie posiadają audiodeskrypcji. Nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają tekst alternatywny. Zdjęcia udostępnione w ramach galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona BIP posiada ułatwienia w postaci przełącznika dla podwyższonego kontrastu(czarne tło, białe litery, możliwość powiększenia wielkości liter, mapę strony. Nie wszystkie pliki zamieszczone w serwisach www są dostępne cyfrowo. Niektóre zamieszczone informacje są udostępniane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji w BIP.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Krzysztof Laszczkowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 297646637

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce wyznaczono koordynatora ds. dostępności:

 • Zbigniew Mielnicki - kierownik gospodarczy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 297646637

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieją trzy dostępne dla słuchaczy wejścia do szkoły. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od ulicy Chętnika (dziedziniec szkoły) i zaopatrzone w rampę (podjazd dla niepełnosprawnych). Do pozostałych wejść prowadzą tylko schody. Rozkład pomieszczeń dostępny jest tylko w formie wizualnej. Budynek składa się z dwóch części. Starsza to 4 kondygnacje: piwnica z szatniami, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz parter i 3 piętra. Z każdego poziomu starszej części szkoły można przejść do nowszej części budynku - występuje tutaj jednak różnica poziomów (ok 40cm) dlatego zastosowano w tych miejscach podjazdy dla niepełnosprawnych. Nowsza część budynku to 5 kondygnacji. W tej części budynku znajduje się winda, którą można dostać się na każdą kondygnację szkoły poza piwnicą. Winda jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych są odpowiednio oznaczone i znajdują się na parterze oraz I i II piętrze.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

f t g m