• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2019 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

BEZPIECZNA SZKOŁA

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole

 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

PDF [1.20MB]

 

Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych

PDF[284KB]

 

Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych

PDF[248KB]

 

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów

PDF[243KB]

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

PDF[967KB]

 

Zachęcamy również do zapoznania z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronie:
Bezpieczna szkoła +

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/

Egzamin zawodowy PP 2017

 

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, na podstawie której przeprowadzany jest egzamin.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019  PDF

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Jednocześnie informuje, że informator składa się z części wspólnej oraz części szczegółowej dla poszczególnych zawodów.

Część ogólna do informatorów  PDF

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku PDF

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • opiekun medyczny (532102)  PDF  
  Kwalifikacja
  MS.04  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 • technik masażysta (325402PDF
  Kwalifikacja
  MS.01  Świadczenie usług w zakresie masażu

 • technik usług kosmetycznych (514207)  PDF
  Kwalifikacja AU.61  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  Kwalifikacja AU.62  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 • terapeuta zajęciowy (325907)  PDF
  Kwalifikacja MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

Informatory dostępone są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

>> Kliknij i przejdź do strony informatorów CKE <<

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdajacego wiedzy i umiejętnosci z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).

Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663).

 

 

PLANY ZAJĘĆ

 

 

Harmonogram zjazdów Semestr pierwszy
2018/2019
Harm ikona
Semestr drugi
2018/2019
 Harm ikona

 

 

 

 

Semestr I

 

 

 

 

 

 

Semestr II

 

 

 

Technik masażysta
Plan zajęć
semestralny
PDF
Plan zajęć
5-7.06.2019 r.
PDF 
Plan zajęć
11-14.06.2019 r.
PDF
Harmonogram egzaminów Harm ikona
Technik usług kosmetycznych
Plan zajęć
semestralny
PDF
Plan zajęć
8-9.06.2019 r.
 PDF
Harmonogram egzaminów Harm ikona
Opiekun medyczny
Plan zajęć
semestralny
PDF
Plan zajęć
8-9.06.2019 r.
PDF
Harmonogram egzaminów Harm ikona
 
 
 

 

Semestr III

 

 

 

Terapeuta zajęciowy Plan zajęć
semestralny
PDF
Plan zajęć
5-7.06.2019 r.
PDF
Plan zajęć
11-14.06.2019 r.
PDF
Harmonogram egzaminów Harm ikona
 
 
 

 

Semestr IV

 

 

 

Technik masażysta   Plan zajęć
semestralny
PDF
Plan zajęć
5-7.06.2019 r.
PDF
Plan zajęć
11-14.06.2019 r.
PDF
Harmonogram egzaminów Harm ikona
Technik usług kosmetycznych
Plan zajęć
semestralny
PDF
Plan zajęć
8-9.06.2019 r.

PDF

Harmonogram egzaminów Harm ikona

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania - wyciąg ze Statutu MSSPdD w Ostrołęce

 

WYCIĄG ZE STATUTU

MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
w OSTROŁĘCE

 

 

Pobierz tekst w postaci pliku PDF

 

Rozdział 5
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

§ 17.

 1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania zgodny z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy.
  1a. Zachowanie słuchacza nie podlega ocenie.
  1b. Ocenie podlegają edukacyjne osiągnięcia słuchacza.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 3. Wychowawcy klas zapoznają słuchaczy z dokumentem wewnątrzszkolnego systemu oceniania zwanym dalej w skrócie WO w pierwszym tygodniu nauki.
 4. Wychowawcy oddziałów klas mają obowiązek dokonania wpisu w dziennikach lekcyjnych informacjio zapoznaniu słuchaczy z zasadami WO.
 5. Słuchacze potwierdzają podpisem zapoznanie się ze statutem, w tym WO.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, jakie zrobił w tym zakresie;
  2. udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez analizę dotychczasowych osiągnięć i niepowodzeń oraz udzielanie wskazówek dotyczących dalszego kształcenia pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
  4. wymiana informacji między nauczycielami o postępach lub trudnościach, a także o specjalnych uzdolnieniach słuchaczy;
  5. motywowanie nauczycieli do doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy;
  2. ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według ustalonej skali;
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  4. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 8. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów ustalone są w przedmiotowych systemach oceniania (PO), które nie są sprzeczne z WO.

§ 18.

 1. Na początku każdego roku szkolnego/semestru nauczyciele informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy /przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PO – stanowi odrębny, szczegółowy dokument oceniania/ oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wymagania z poszczególnych przedmiotów są opracowywane, konsultowane i uaktualniane w miarę potrzeb przez zespoły przedmiotowe nauczycieli w danym zawodzie.
  2a. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
 3. Słuchacz zobowiązany jest zgłaszać się na zajęcia w terminie przewidzianym dla odpowiedniej grupy.
 4. Obecność na wszystkich zajęciach edukacyjnych jest obowiązkowa.
 5. Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona, a w przypadku ćwiczeń, pracowni, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odpracowana z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem szkolenia praktycznego.
 6. Jeżeli przedmiot realizowany jest w różnych placówkach służby zdrowia lub w kilku pracowniach, warunkiem uzyskania promocji z przedmiotu jest uzyskanie przez słuchacza pozytywnych ocen semestralnych z poszczególnych pracowni, placówek realizowanych w ramach danego przedmiotu.
 7. Oceny cząstkowe na bieżąco są wpisywane do dziennika zajęć lekcyjnych, a w przypadku zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i pracowni realizowanych w placówkach szkolenia praktycznego również w dzienniczkach zajęć praktycznych.
 8. Oceny semestralne są zapisywane w dzienniku zajęć lekcyjnych, arkuszach ocen i indeksie słuchacza.
 9. Ocenę semestralną z przedmiotu realizowanego przez kilku nauczycieli, ustalają wspólnie nauczyciele prowadzący w oparciu o określone kryteria w PO, wpisu oceny do dziennika zajęć lekcyjnych, arkusza ocen i indeksu dokonuje jeden z nauczycieli biorący udział w realizacji przedmiotu.
 10. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne lub kierownik szkolenia praktycznego.
 11. Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne:
   1. semestralne,
   2. końcowe.
 12. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6
  2. stopień bardzo dobry – 5
  3. stopień dobry – 4
  4. stopień dostateczny – 3
  5. stopień dopuszczający – 2
  6. stopień niedostateczny – 1
   Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”.
 13. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 p. 1-5.
 14. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 p. 6.
 15. Semestralne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali określonej w rozporządzeniu regulującym szczegółowe warunki
  i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, wydanego na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 16. Oceny są jawne dla słuchacza.
 17. Na wniosek słuchacza nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
 18. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza, na jego ustny wniosek, są mu udostępniane do wglądu przez nauczyciela, który dokonał oceny.
 19. Na pisemny wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu semestralnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest mu udostępniana do wglądu, bez zbędnej zwłoki, przez Dyrektora Szkoły, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

§ 19.

W szkole obowiązują następujące kryteria wymagań edukacyjnych:

 1. PONADPODSTAWOWE – (celujący) treści programowe wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki, umiejętności zawodowe o wysokim stopniu samodzielności i sprawności działania w zmienionych warunkach, wykorzystywanie nowoczesnych technik zawodowych;
 2. DOPEŁNIAJĄCE – (bardzo dobry) — trudne do opanowania elementy treści, najbardziej złożone i unikalne, twórcze, umiejętności zawodowe charakteryzują się samodzielnością, precyzją, sprawnością w zmiennych warunkach;
 3. ROZSZERZAJĄCE – (dobry) — umiarkowanie przystępne elementy treści, bardziej złożone i mniej typowe, przydatne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnych zawodowych działaniach słuchacza, umiejętności zawodowe wykonywane poprawnie i samodzielnie;
 4. PODSTAWOWE – (dostateczny) — najbardziej przystępne elementy treści nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej, zawodowej działalności słuchacza, umiejętności zawodowe wykonywane poprawnie pod kontrolą nauczyciela;
 5. KONIECZNE – (dopuszczający)  wiedza i umiejętności najbardziej niezbędne, pozwalające wykonać proste zadania, absolutnie konieczne do kontynuowania dalszej nauki;
 6. NIEWYSTARCZAJĄCE – (niedostateczny) — zawierające zbyt małą wiedzę i umiejętności, co uniemożliwia wykonanie najprostszych zadań, braki w zakresie opanowania podstawy programowej.

§ 20.

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Ostrołęce są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 2. Słuchacz podlega klasyfikacji:
  1. semestralnej;
  2. końcowej.
 3. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
 5. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchacza, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
 6. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 7. Egzamin semestralny z ćwiczeń i zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 8. Słuchacz w każdym semestrze przystępuje do egzaminów semestralnych w formie pisemnej z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
 9. Wyboru przedmiotów podstawowych dla zawodu dokonuje Rada Pedagogiczna.
 10. Formą egzaminu pisemnego może być test lub projekt.
  1. pytania testu mogą być zamknięte lub otwarte
  2. zarówno test jak i projekt powinny zostać przewidziane do rozwiązania przez zdającego w czasie jednej jednostki lekcyjnej.
 11. Egzamin semestralny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie ustnej lub pisemnej.
 12. W formie ustnej egzaminu, słuchacz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w zestawie egzaminacyjnym, który losuje z kompletu zestawów, przygotowanych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
  1. ilość zestawów zależy od ilości słuchaczy zdających egzamin i powinna pozwolić zdającym na losowy wybór zestawu egzaminacyjnego.
  2. przed udzieleniem odpowiedzi, słuchacz musi mieć czas na przygotowanie odpowiedzi.
  3. czas wypowiedzi powinien pozwolić zdającemu na swobodne przekazanie treści podlegającej ocenie.
 13. Do egzaminu semestralnego w szkole kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach zasad wewnątrzszkolnego oceniania.
 14. Do egzaminu semestralnego w szkole kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach zasad wewnątrzszkolnego oceniania.
 15. Słuchacz nieklasyfikowany z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach, może złożyć do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek o egzamin klasyfikacyjny.
 16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 17. Egzamin klasyfikacyjny z ćwiczeń i zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja, w skład której wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 19. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin;
  2. imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
  3. termin egzaminu;
  4. imię i nazwisko słuchacza, który przystąpił do egzaminu;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
   Do protokołu należy dołączyć pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego.
 20. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 21. Termin dodatkowy Dyrektor Szkoły wyznacza po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 22. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7.
 23. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, ze semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 24. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 25. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 26. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia;
  3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 27. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 28. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, że słuchacz otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną tylko z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 29. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu;
  4. imię i nazwisko słuchacza,
  5. zadania sprawdzające;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 30. Do protokołu należy dołączyć pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 31. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
 32. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się po każdym semestrze, przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego, i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 33. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w takiej formie jaka jest przewidziana dla egzaminu semestralnego dla danego przedmiotu w danym semestrze.
 34. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 35. Nauczyciel prowadzący egzamin poprawkowy przygotowuje zakres wymagań egzaminacyjnych, z którymi zapoznaje słuchacza w terminie pozwalającym na przygotowanie do egzaminu.
 36. Nauczyciel przeprowadzający egzamin poprawkowy przygotowuje komplet zadań egzaminacyjnych.
  1. Do egzaminu poprawkowego przeprowadzanego w formie ustnej, nauczyciel przygotowuje komplet zadań egzaminacyjnych składający się z co najmniej trzech zestawów pytań.
  2. Do egzaminu poprawkowego przeprowadzanego w formie pisemnej, nauczyciel przygotowuje trzy warianty zadań do wykonania w formie projektu lub trzy warianty pytań testowych.
  3. O ilości pytań decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
 37. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 38. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin;
  2. imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
  3. termin egzaminu;
  4. imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;
  5. oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
   Do protokołu należy dołączyć:
   a) prace egzaminacyjne słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie pisemnej;
   b) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań, wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchacza – w przypadku egzaminu w formie ustnej;
   c) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania, wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.
 39. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.
 40. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, Dyrektor Szkoły skreśla z listy słuchaczy.
 41. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.
 42. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
 43. Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.
 44. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz
  2. semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.
   Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.
 45. Słuchacz kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
 46. Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia regulującego szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, wydanego na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy.
 47. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
  1. W całości, jeśli przedłoży on:
   1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
   2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianego dla zawodu.
  2. W części, jeśli przedłoży on:
   1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
   2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianego dla zawodu.
 48. Zaświadczenie o którym mowa w ust. 6 pkt 1) i 2) należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły na początku każdego semestru, w którym obowiązuje słuchacza odbycie praktycznej nauki zawodu.
 49. Słuchacz, który został zwolniony w części z odbycia praktycznej nauki zawodu, pozostałą część obowiązkowych zajęć praktycznych odbywa w trybie przewidzianym dla ogółu słuchaczy danego kierunku kształcenia.
 50. Zakres uzupełniającej części zajęć praktycznych określi dyrektor szkoły po uprzedniej analizie programu nauczania.
 51. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio
  1. „zwolniony/a w całości z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia;
  2. „zwolniony/a w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia;
 52. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”, jeśli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, potwierdzające zrealizowanie tych zajęć.
 53. Zwolnienie słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

§ 21.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, z późn. zm.).

 

Egzamin zawodowy PP 2012

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje  informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013. Jednocześnie informuje, że zamieszcza wspólne dla wszystkich informatorów, zaktualizowane części informatora (MODUŁ 1 oraz ZAŁĄCZNKI) oraz prezentuje dla wybranych informatorów zaktualizowany MODUŁ 3, dot. zadań w częściach: pisemnej oraz praktycznej.

MODUŁ 1. Informacje wprowadzające    ZAŁĄCZNIKI  

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • opiekun medyczny (532102)    
  Kwalifikacja
  Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  MODUŁ 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 
 • technik masażysta (325402  
  Kwalifikacja
  Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu
  MODUŁ 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 
 • technik usług kosmetycznych (514207) 
  Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  Kwalifikacja A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  MODUŁ 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 

Informatory dostępone są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

>> Kliknij i przejdź do strony informatorów CKE <<

 

 

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Propozycje standardów wymagań opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a zatwierdził rozporządzeniem minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdajacego wiedzy i umiejętnosci z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184).

Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663).

logo mazowsze

f t g m