• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekun medyczny

 

 

Opiekun medyczny

 

 

okres nauki 1,5 roku w systemie dziennym lub stacjonarnym (wieczorowym)

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • środowisku domowym podopiecznego,
 • przychodniach,
 • sanatoriach.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język obcy zawodowy,
 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych i higienicznych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • dobór metod i procedur terapeutycznych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • organizacja ochrony zdrowia,
 • wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • wykonywanie czynności medycznych,
 • asystowanie pielęgniarce i udzielanie wybranych świadczeń zdrowotnych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • gimnastyka osiowo-symetryczna pacjenta.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I 70 godzin, semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec III semestru.

 

Pracownia nuaki zawodu: opiekun medyczny

Technik masażysta

 

 

Technik masażysta

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności,
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej,
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych,
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach przychodni lekarskich,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • oraz tworzenia własnych gabinetów masażu.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • organizacja pracy i ochrony zdrowia,
 • podstawy masażu,
 • zdrowie publiczne,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy anatomii i fizjologii,
 • podstawy fizykoterapii i kinezyterapii,
 • podstawy masażu w medycynie,
 • pracownia kinezyterapii,
 • anatomia topograficzna,
 • wykonywanie masażu w medycynie,
 • wykonywanie masażu w sporcie,
 • wykonywanie masażu w zdrowiu.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin, semestr IV 70 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.10 – Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się po zakończeniu nauki.

 

Pracownia kształcenia w zawodzie: Technik masazysta

Terapeuta zajęciowy

 

 

Terapeuta zajęciowy

 

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • szpitalach,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • organizacjach społecznych,
 • fundacjach,
 • hospicjach,
 • klubach seniora,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach integracyjnych (przedszkola, szkoły).

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • organizacja pracy i ochrony zdrowia,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej,
 • język angielski w terapii zajęciowej,
 • planowanie, monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język migowy,
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin, semestr IV  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.13 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej odbywa się po zakończeniu nauki.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Terapeuta zajęciowy

Opiekun w DPS

 

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

 okres nauki 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • domach pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, psychicznie chorych, niepełnosprawnych,
 • domach pomocy społecznej dla dzieci,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • hospicjach dla dzieci i dorosłych,
 • zakładach opieki terminalnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • teoretyczne podstawy opieki,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • usługi opiekuńcze,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • trening umiejętności społecznych.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II  160 godzin, semestr IV  160 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.03 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się po zakończeniu nauki.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Opiekun w DPS

Opiekun osoby starszej

 

 

Opiekun osoby starszej

 

 

okres nauki 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • w środowisku domowym podopiecznych,
 • instytucjach działających na rzecz osób starszych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • organizacja opieki nad osoba starszą,
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą,
 • metodyka pracy opiekuńczej,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • opieka i wsparcie osoby starszej,
 • aktywizacja społeczna.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II  160 godzin, semestr IV  160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Opiekun osoby starszej

f t g m