• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekun osoby starszej

 

 

Opiekun osoby starszej

 

 

okres nauki 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • w środowisku domowym podopiecznych,
 • instytucjach działających na rzecz osób starszych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • organizacja opieki nad osoba starszą,
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą,
 • metodyka pracy opiekuńczej,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • opieka i wsparcie osoby starszej,
 • aktywizacja społeczna.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II  160 godzin, semestr IV  160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Opiekun osoby starszej

f t g m