• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekun w DPS

 

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

 okres nauki 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • domach pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, psychicznie chorych, niepełnosprawnych,
 • domach pomocy społecznej dla dzieci,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • hospicjach dla dzieci i dorosłych,
 • zakładach opieki terminalnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • teoretyczne podstawy opieki,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • usługi opiekuńcze,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • trening umiejętności społecznych.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II  160 godzin, semestr IV  160 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.03 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się po zakończeniu nauki.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Opiekun w DPS

f t g m