• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Terapeuta zajęciowy

 

 

Terapeuta zajęciowy

 

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • szpitalach,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • organizacjach społecznych,
 • fundacjach,
 • hospicjach,
 • klubach seniora,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach integracyjnych (przedszkola, szkoły).

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • organizacja pracy i ochrony zdrowia,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej,
 • język angielski w terapii zajęciowej,
 • planowanie, monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język migowy,
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin, semestr IV  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.13 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej odbywa się po zakończeniu nauki.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Terapeuta zajęciowy

f t g m