• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2020 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekun medyczny

 

 

Opiekun medyczny

 

 

okres nauki 1 rok w systemie dziennym lub zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • środowisku domowym podopiecznego,
 • przychodniach,
 • sanatoriach.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • zdrowie publiczne,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia,
 • zarys psychologii i socjologii,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I  80 godzin, semestr II  80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec II semestru.

logo mazowsze

f t g m