• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekun medyczny

 

 

Opiekun medyczny

 

 

okres nauki 1,5 roku w systemie dziennym lub stacjonarnym (wieczorowym)

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • środowisku domowym podopiecznego,
 • przychodniach,
 • sanatoriach.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język obcy zawodowy,
 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych i higienicznych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • dobór metod i procedur terapeutycznych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • organizacja ochrony zdrowia,
 • wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • wykonywanie czynności medycznych,
 • asystowanie pielęgniarce i udzielanie wybranych świadczeń zdrowotnych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • gimnastyka osiowo-symetryczna pacjenta.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I 70 godzin, semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec III semestru.

 

Pracownia nuaki zawodu: opiekun medyczny

f t g m