• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2020 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Egzamin zawodowy PP 2012

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje  informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013. Jednocześnie informuje, że zamieszcza wspólne dla wszystkich informatorów, zaktualizowane części informatora (MODUŁ 1 oraz ZAŁĄCZNKI) oraz prezentuje dla wybranych informatorów zaktualizowany MODUŁ 3, dot. zadań w częściach: pisemnej oraz praktycznej.

MODUŁ 1. Informacje wprowadzające    ZAŁĄCZNIKI  

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • opiekun medyczny (532102)    
  Kwalifikacja
  Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  MODUŁ 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 
 • technik masażysta (325402  
  Kwalifikacja
  Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu
  MODUŁ 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 
 • technik usług kosmetycznych (514207) 
  Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  Kwalifikacja A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  MODUŁ 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań 

Informatory dostępone są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

>> Kliknij i przejdź do strony informatorów CKE <<

 

 

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Propozycje standardów wymagań opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a zatwierdził rozporządzeniem minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdajacego wiedzy i umiejętnosci z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184).

Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663).

logo mazowsze

f t g m